PO en W&T in de regio Utrecht

PO Partnerschap

Partners

spo kpoa
hu marnix

Achterliggende doelstellingen

Voorjaar 2019 worden de achterliggende doelstellingen (gezamenlijk en per partner) opgetekend.

WOU

 • Verbinding van onderwijsonderzoek aan onderwijs;
 • Missie om scholen meer evidence-informed of zo je wil research-informed te laten werken;
 • ontmoeting organiseren;
 • Inzichtelijk maken wat wetenschap en werkveld voor elkaar kunnen betekenen en van elkaar kunnen leren.

WKUU

Het Wetenschapsknooppunt Utrecht streeft na iedereen op de basisschool een juist beeld van wetenschap geven, dit geldt zowel leraren en leerlingen (primair onderwijs en onderbouw vo). Daarnaast wil het leraren professionaliseren in onderzoekend en ontwerpend leren.

KTWT

Het Kenniscentrum Talentontwikkeling, Wetenschap & Techniek Midden Nederland (KTW&T) begeleidt en ondersteunt leerkrachten, scholen en schoolbesturen in het basisonderwijs op het gebied van wetenschap en technologie.

Dit doet KTWT door middel van:

 • praktijkonderzoek naar wetenschap en technologie (W&T) en onderzoekend en ontwerpend leren (OOL). De opgedane kennis en inzichten worden ingezet om leerkrachten en scholen te professionaliseren en ondersteunen op het gebied van W&T en OOL
 • uitwisseling van kennis en leermiddelen
 • expertise ontwikkeling tijdens conferenties, themabijeenkomsten en professionaliseringstrajecten met schoolteams

Activiteiten zijn dan:

 • het verzamelen van kennis en inzichten over hoe kinderen (en leerkrachten) op een onderzoekende en ontwerpende manier kunnen leren. We doen dit door middel van praktijkonderzoek naar onderzoekend en ontwerpend leren en W&T in de klas, waarbij de resultaten worden ingezet voor professionalisering van leraren(opleiders) en scholen;
 • scholen ondersteunen door middel van educatie en professionalisering;
 • het leren vaststellen van opbrengsten;
 • leren omgaan met talenten van leerlingen.

Penvoerderschap en samenwerking

2019-2022

Voor dit partnerschap wordt gezocht naar een duurzaam samenwerkingsverband

2012-2019

Het KTWT is een initiatief van schoolbesturen in de regio, die in samenwerking met de Universiteit Utrecht zorgen voor toegang tot relevante vindplaatsen voor wetenschap en technologie. In Midden-Nederland bestaat een nauwe samenwerking tussen KTWT en het Wetenschapsknooppunt Utrecht (WKUU). Het WKUU wordt ingezet als knooppunt voor verspreiding van kennis en expertise onder scholen en schoolbesturen. Het KTWT werkt daarbij als funderend instituut, waarin kennis en leermiddelen worden ontwikkeld door middel van praktijkonderzoek, onderwijs- en organisatie ontwikkeling. Hierbij wordt samengewerkt met verschillende partners (o.a. universiteiten, Hogescholen, Universiteitsmuseum, maar ook gemeenten en bedrijven). Een verdere toelichting op de samenwerking tussen de partners (regionaal, landelijk, Europees) vind je hier.

Speerpunten 2019-2020

 • Samen (po en ho) werken aan de kwaliteit van het basisonderwijs (middels onderzoek, ontwikkeling en professionalisering)
 • Wetenschap & technologie

Speerpunten 2017-2018

De volgende onderdelen stonden centraal in het schooljaar 2017-2018.

 • Professionele leergemeenschappen (leerkrachten/schoolleiders werken samen aan de kwaliteit van het onderwijs)
 • W&T Academie (jaarlijkse regio-brede ontmoeting van leerkrachten en schoolleiders)
 • Subregionale bijeenkomsten (van de 5 subregio’s)
 • Grote Wetenschapsdag (jaarlijkse activiteit op het gebied van onderzoekend leren)
 • Masterclass pabo-docenten (afstemming tussen wat er op de pabo gebeurt en wat in de scholen)
 • Afstemming bedrijfsleven (kan het bedrijfsleven een bijdrage leveren?)

Financiering

2019-2022

Er wordt gezocht naar een nieuw financieringsmodel met inzet van alle partners (zowel ‘in kind’ als in financiële bijdrage).

2012-2019

Het KTWT werd in 2012-2019 mede gefinancierd door het Platform Bèta Techniek.

Meer informatie over het landelijke project Wetenschap en Technologie in de klas en W&T in ander regio’s.